پیشدست طلادار قطر 16

تومان85،000

1000 عدد در انبار