پیش دست سرامیكی نقاشی زیرلعابی

تومان110،000

1000 عدد در انبار